Risicobalans

Risicobalans adviseert en begeleid ondernemers bij de aanpak van bedrijfscontinuïteit bedreigende risico’s . De integrale risico aanpak zorgt bij u voor de juiste “RISICOBALANS”.

Wetgeving

Als ondernemer met personeel in Nederland krijgt u te maken met de volgende wetgevingen:

 • Loondoorbetaling bij ziekte (WULBZ)

Een werkgever betaalt voor een maximale periode van 104 weken het loon door aan zijn zieke werknemer. Deze verplichting is opgenomen in het Burgerlijk Wetboek (boek 7: artikel 629):

In 1996 is de Ziektewet geprivatiseerd. Dit betekent dat zieke werknemers met ingang van dat jaar geen recht meer hebben op een ziekengelduitkering, maar dat hun werkgever tijdens ziekte minimaal 70% van het loon doorbetaalt. De Ziektewet geldt alleen nog voor een beperkte groep werknemers die geen recht hebben op een loondoorbetalingsplichten van de werkgever. Er wordt dan ook wel gesproken van het Ziektewet-vangnet.

 • De Wet beperking Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BEZAVA)

De overheid vindt dat er te veel mensen vanuit de Ziektewet (vangnetters) instromen in de WIA. Ook presteert deze groep van vangnetters veel slechter bij (gedeeltelijke) werkhervatting. Om het aandeel vangnetters in de WIA terug te dringen is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd per 1 januari 2013. Het gaat bij de Wet BeZaVa om de vangnetters zonder dienstverband. De wijzigingen zijn namelijk niet van toepassing op werknemers waarvoor de werkgever een Ziektewetvergoeding bij ziekte kan ontvangen (de personen met een dienstverband). De vangnetters zonder dienstverband vormen dus het probleem. Het gaat om een heterogene en moeilijk bemiddelbare groep. Zij hebben geen werkgever, vertonen een gemiddeld lang ziekteverzuim, vervallen van de ene uitkering in de andere en hebben een zwakke plek op de arbeidsmarkt. De overheid heeft dus gekozen voor nieuwe prikkels voor deze groep Ziektewetgerechtigden, werkgevers en uitvoerders.

Werkgevers zullen vanaf 2014 geconfronteerd worden met de financiële gevolgen van het invoeren van deze wet. De overheid maakt met de Wet BeZaVa werkgevers namelijk verantwoordelijk voor de instroom van werknemers die vanuit de Ziektewet (vangnetters) in de WGA belanden.

De Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is ingegaan per 1 januari 2006. Iedere werknemer die op of na 1 januari 2004 ziek is geworden, krijgt bij langdurige arbeidsongeschiktheid te maken met de WIA. De WIA is te verdelen in twee regelingen, namelijk:

 • een regeling voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (IVA-regeling, Inkomensverzekering Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten);
 • een regeling voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten en voor volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikten. Deze groep werknemers met arbeidspotentie krijgt in de wet de meeste aandacht, door de arbeidsgeschiktheid duidelijk te profileren. Dit is de WGA-regeling en dit staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten.

De WIA verschilt op dat punt ten opzichte van de voorganger WAO. Ook anders is de opgetrokken ondergrens voor de vaststelling van recht op een uitkering: van 15% naar 35%.
In de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) staat werk voorop. Het accent in de wet ligt op wat mensen nog wel kunnen. Door middel van financiële prikkels worden werknemers én werkgevers gestimuleerd er alles aan te doen om een gedeeltelijk arbeids(on)geschikte werknemer aan het werk te helpen of te houden. Tegelijkertijd is er inkomensbescherming voor mensen die echt niet meer aan de slag kunnen komen.

Overige wetten die voor u of uw werknemer van toepassing kunnen zijn:

Werknemersverzekeringen

 • Ziektewet (ZW)
 • Wet op arbeidsongeschiktheidsverzekering (tot 2006) (WAO)
 • Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (vanaf 2006) (WIA)
 • Werkeloosheidswet (WW)
 • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (1-8-2004) (WAZ)

Volksverzekeringen

 • Algemene Ouderdomswet (AOW)
 • Algemene Nabestaandewet (ANW)
 • Algemene Kinderbijslagwet (AKW)
 • Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

Sociale voorzieningen

 • Besluit bijstandverlening zelfstandigen (BBZ)
 • Toeslagenwet (TW)
 • Wet werk en bijstand (WWB)
 • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte (IAOW)
 • werkloze werknemers
 • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte (IOAZ)
 • gewezen zelfstandigen
 • Inkomensvoorziening voor oudere werklozen (IOW)
 • Wet Werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (WAJONG)
 • Wet sociale werkvoorziening (WSW)
 • Wet voorzieningen gehandicapten (WVG)
 • Wet arbeid en zorg (WAZO)