Risicobalans

Risicobalans adviseert en begeleidt ondernemers bij de aanpak van bedrijfscontinuïteit bedreigende risico’s . De integrale risico aanpak zorgt bij u voor de juiste “RISICOBALANS”.

Aansprakelijkheid in relatie tot gegeven zakelijke opdrachten

Aansprakelijkheid voor eigen ondergeschikten
De werkgever is aansprakelijk voor de schade die is toegebracht aan een derde door een onrechtmatige daad van een ondergeschikte (art. 6:170, eerste lid, BW). Dit betekent dat ten aanzien van de ondergeschikte aan alle eisen van de onrechtmatige daad (zoals hiervoor behandeld) voldaan moet zijn. De werkgever kan zich niet onttrekken aan deze aansprakelijkheid.

Het is de werkgever niet toegestaan de door hem betaalde schade te verhalen op de werknemer. Dit is slechts mogelijk wanneer de werknemer de schade opzettelijk of met bewuste roekeloosheid heeft toegebracht.

Aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten
De regelgeving met betrekking tot de aansprakelijkheid van een werkgever voor niet-ondergeschikten staat omschreven in art. 6:171 BW. Wanneer een niet-ondergeschikte die in opdracht van een ander werkzaamheden uitvoert, schade veroorzaakt, is naast de niet-ondergeschikte de opdrachtgever eveneens aansprakelijk.